Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Om POMnet

Her kan du lese mer om POMnet

Vårt mål er å ha den beste løs­nin­gen for våre kun­der.

Med vårt online sys­tem kan vi til­by deg et meget flek­si­belt sys­tem som gir deg til­gang til infor­masjon om din porte­føl­je og mulighet for å utføre en rekke transak­sjon­er direk­te fra din PC.

POMnet gir deg blant annet mulighet for å:

- Bestille garantier online
— Elek­tro­n­isk lev­er­ing av garantier i løpet av få min­ut­ter
— Full over­sikt over porte­føl­jen
— Beskjed om lever­anse direk­te i din mail boks
— Spore opp og følge med på garan­tisøk­naden
— Kon­troll over indi­vidu­elle full­mak­t­sre­gler i forbindelse med bestill­ing av garantier
— Fler­språk­lig online løs­ning
— Elek­tro­n­isk spe­si­fikasjon av ram­mer og fak­tu­raer

Hvis du ønsker å høre mer om POM­net, kon­takt oss på tlf. 23 29 84 80 eller via kon­taksskje­maet.