Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Om garantiforsikring

Garantiforsikring – når du skal stille sikkerhet for oppfyllelse av kontrakter

Når du inngår avtale om et nytt pros­jekt eller får en ny ordre, kreves det ofte at du må stille en garan­ti over­for din kunde. Her får du bruk for garan­tifor­sikring.

Hva er garantiforsikring?

Garan­tifor­sikring brukes som sikker­het for utførelse av et pros­jek­tar­beid som er avtalt i hen­hold til kon­trakt. Garan­tifor­sikring kan også anven­des som sikker­het for tilbake­be­tal­ing av forskud­ds­be­talinger der­som ytelsen eller varen ikke leveres i hen­hold til det avtalte.

Hvor brukes garantiforsikring?

Garan­tifor­sikring brukes i mange forskjel­lige sam­men­henger, og det finnes der­for flere forskjel­lige typer av garantier til forskjel­lige for­mål.

Det kan feks. være innen­for bygge­bran­sjen hvor en entre­prenør skal stille garan­ti over­for bygher­ren eller en under­en­tre­prenør som skal stille en garan­ti over­for en hov­e­den­tre­prenør.

Innenfor byggebransjen

Med en fullførelses- og rekla­masjon­ss­garan­ti kan byg­gher­ren eller hov­e­den­tre­prenøren sikre seg at han kan få dekket eventuelle ekstra utgifter der­som arbei­det ikke utføres i hen­hold til kon­trak­ten. Han kan således få utbe­talt beløpet under garantien og bruke beløpet til å få et annet fir­ma til å utføre eller fullføre arbei­det eller til å utbedre feil og man­gler i rekla­masjon­spe­ri­o­den.

Betal­ings­garantier eller forskud­ds­garantier sees også i forbindelse med bygge­pros­jek­ter, hvor det inngår lev­er­ing av mate­ri­aler. Her kan du som byggherre/kjøper sikre deg at du får forskud­ds­be­talt tilbake der­som entreprenøren/leverandøren ikke kan opp­fylle sin lev­er­ings­for­p­lik­telse i hen­hold til kon­trak­ten.

Innenfor industrielle virksomheter

Garan­tifor­sikring sees også i forbindelse med lever­anse fra indus­trielle virk­somheter hvor kjøper ønsker å sikre tilbake­be­tal­ing av forskud­ds­be­talinger, såfremt virk­somheten ikke kan levere det avtalte. I slike situ­asjon­er anven­des betal­ings­garantier eller forskud­ds­garantier

Vi har lang erfaring med garantiforsikring

Tryg Garan­ti har lang erfar­ing med garan­tiut­st­edelse. Vi er spe­sial­is­ter i garan­tifor­sikring og kan hjelpe deg med alle typer garantier innen­for bygge bran­sjen og den ordrepro­duserende indus­tri.

Tryg Garan­ti er Nor­dens største garan­tifor­sikringsleverandør og kan hjelpe deg både lokalt og på tvers av lan­de­grenser. Har du for­ret­ningsen­heter i flere land og behov for å stille garantier i disse lan­dene, så kan vi til­by deg en garan­ti­ramme som dekker alle land og alle for­ret­ningsen­heter i kon­ser­net.

Les mer om våre pro­duk­ter og POM­net, som er vår onlineløs­ning som gir deg full over­sikt over din garan­tiporte­føl­je døgnet rundt.

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Hvis du vil vite mer om våre løs­ninger, så kon­takt oss på tlf. 23 29 84 80 eller kon­takt oss via vår kon­tak­tsskje­ma.