Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Garantityper

Tryg Garantis forskjellige garantityper

Tryg Garanti tilbyr en rekke forskellige garantityper i bygge- og industrisektoren, samt garantier som er pålagt av offentlige myndigheter, f.eks Skattedirektoratet.

Våre garantier aksepteres både i privat og offentlig sektor, både innenlands og utenlands.

Bankgarantier

Bankgarantier dekker flere typer garantier som alle har til hensikt å minimere risikoen for tap i forbindelse med inngåelse av kontrakter.

Som navnet indikerer utstedes bankgarantier av banker, men forsikringsselskaper som Tryg Garanti utsteder tilsvarende garantier.

Tryg Garanti utsteder flere garantityper som tilsvarer bankgarantier, innenfor byggebransjen og industrisekroren.

Kontraktsgarantier

Kontraktsgarantier brukes av virksomheter innenfor byggebransjen som skal stille sikkerhet for utførelse av et prosjekt som er avtalt i henhold til kontrakt. Det kan være en entreprenør som skal stille garanti overfor byggherren eller en underentreprenør som skal stille en garanti overfor en hovedentreprenør.

Kontraktsgarantier er fullførelses- og reklamasjonsgarantier som stilles i henhold til standardbetingelser, Norsk Standard eller Bustadoppføringslova.

Med en kontraktsgaranti kan byggherren eller hovedentreprenøren sikre seg at han kan få dekket eventuelle ekstra utgifter det entreprenørfirmaet han har inngått kontrakt med, ikke utfører arbeider som avtalt.

Betalingsgarantier

Med en betalingsgaranti sikrer man at en kjøper overholder sine betalingsforpliktelser og betaler det avtalte beløp til selger. Betalingsgarantier kan benyttes i mange forskjellige sammenhenger, eksempelvis

1) i forbindelse med byggebransjen hvor betalingsgarantien sikrer at entreprenøren betaler sine leverandører i henhold til kontrakten. Er du underleverandør eller underentreprenør til en hovedentreprenør kan du ved bruk av en betalingsgaranti sikre deg, at du får betaling for det arbeidet du utfører, eller de varer du leverer.

2) i forbindelse med betaling av toll, skatter og avgifter hvor betalingsgarantien fungerer som sikkerhet for en kreditt stillet til rådighet av tollmyndighetene.

Forskuddsgarantier

Forskuddsgarantier stilles som sikkerhet for tilbakebetaling av forskuddsbetalinger dersom varen ikke leveres i henhold til det avtalte.

En forskuddsgaranti sees primært i forbindelse med leveranser fra industrielle virksomheter hvor kjøper ønsker å sikre tilbakebetaling av forskuddsbetalinger dersom virksomheten ikke kan levere det avtalte.

Forskuddsgarantier sees også i forbindelse med byggeprosjekter hvor det inngår levering av materialer. Her kan du som byggherre/kjøper sikre deg at du får eventuelle forskuddsbetalinger tilbake dersom entreprenøren/leverandøren ikke kan oppfylle sin leveringsforpliktelse i henhold til kontrakten. Størrelsen på en forskuddsgaranti svarer normalt til det forskuddsbetalte beløp, og garantien utløper normalt når det kontraktsmessige arbeidet er overlevert.

Leveransegarantier

Leveransegarantier sees særlig innenfor industrisektoren. En leveransegaranti dekker kjøperens tap dersom leverandøren misligholder de kontraktsmessige forpliktelser enten ved konkurs eller mangelfull levering. Garantien dekker ferdigstillelse og/eller utbedring av mangler. Garantibeløpet utgjør typisk 10-20% av kontraktsummen og utløper typisk 1 år efter kontraktmessig levering.

Anbudsgarantier

En prekvalifikasjonserklæring er en bekreftelse på at vi har et samarbeid med deg og at det på nåværende tidspunkt er etablert en garantiramme som kan dekke behovet for garantier.

Tilbudsgarantier

Ønsker du å gi tilbud på et prosjekt, kan du bli bedt om å stille garanti overfor byggherren, samtidig som du leverer tilbudet, dette kalles tilbudsgaranti eller et bindende tilsagn.

Tilbudsgarantien sikrer at du kan overholde dine forpliktelser som tilbudsgiver, og at du kan utføre arbeidet i henhold til ditt tilbud og kan stille de nødvendige garantier dersom du vinner kontrakten.

Når kontrakten er signert erstattes ofte tilbudsgarantien av en fullførelses- og reklamasjonsgaranti.

Tollgarantier

En tollgaranti er en betalingsgaranti som fungerer som sikkerhet for betaling av toll og avgifter ved handel med land utenfor EU, f.eks. ved import og eksport av avgiftsbelagte varer. Tollgarantien stilles overfor Skatteetaten og stilles til sikkerhet for at du betaler skatter og avgifter i henhold til lovgivningen.