Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Garantityper

Tryg Garantis forskjellige garantityper

Tryg Garan­ti tilbyr en rekke forskel­lige garan­ti­typer i bygge- og indus­trisek­toren, samt garantier som er pålagt av offentlige myn­digheter, f.eks Skat­te­di­rek­toratet.

Våre garantier aksepteres både i pri­vat og offentlig sek­tor, både innen­lands og uten­lands.

Bankgarantier

Bankgarantier dekker flere typer garantier som alle har til hen­sikt å min­imere risikoen for tap i forbindelse med inngåelse av kon­trak­ter.

Som navnet indik­er­er utst­edes bankgarantier av banker, men for­sikrings­sel­skaper som Tryg Garan­ti utst­ed­er tilsvarende garantier.

Tryg Garan­ti utst­ed­er flere garan­ti­typer som tilsvar­er bankgarantier, innen­for bygge­bran­sjen og indus­trisekroren.

Kontraktsgarantier

Kon­trak­ts­garantier brukes av virk­somheter innen­for bygge­bran­sjen som skal stille sikker­het for utførelse av et pros­jekt som er avtalt i hen­hold til kon­trakt. Det kan være en entre­prenør som skal stille garan­ti over­for byg­gher­ren eller en under­en­tre­prenør som skal stille en garan­ti over­for en hov­e­den­tre­prenør.

Kon­trak­ts­garantier er fullførelses- og rekla­masjon­s­garantier som stilles i hen­hold til stan­dard­betingelser, Norsk Stan­dard eller Bus­ta­doppføringslo­va.

Med en kon­trak­ts­garan­ti kan byg­gher­ren eller hov­e­den­tre­prenøren sikre seg at han kan få dekket eventuelle ekstra utgifter det entre­prenør­fir­maet han har inngått kon­trakt med, ikke utfør­er arbei­der som avtalt.

Betalingsgarantier

Med en betal­ings­garan­ti sikr­er man at en kjøper over­hold­er sine betal­ings­for­p­lik­telser og betaler det avtalte beløp til sel­ger. Betal­ings­garantier kan benyttes i mange forskjel­lige sam­men­henger, eksem­pelvis

1) i forbindelse med bygge­bran­sjen hvor betal­ings­garantien sikr­er at entre­prenøren betaler sine leverandør­er i hen­hold til kon­trak­ten. Er du under­leverandør eller under­en­tre­prenør til en hov­e­den­tre­prenør kan du ved bruk av en betal­ings­garan­ti sikre deg, at du får betal­ing for det arbei­det du utfør­er, eller de var­er du lev­er­er.

2) i forbindelse med betal­ing av toll, skat­ter og avgifter hvor betal­ings­garantien fun­ger­er som sikker­het for en kred­itt stil­let til rådighet av tollmyn­dighetene.

3) i forbindelse med husleiede­posi­tum hvor betal­ings­garantien trer inn i stedet for et deposi­tum i forbindelse med leie. Slike betal­ings­garantier kalles også for leie­garantier.

Forskuddsgarantier

Forskud­ds­garantier stilles som sikker­het for tilbake­be­tal­ing av forskud­ds­be­talinger der­som varen ikke leveres i hen­hold til det avtalte.

En forskud­ds­garan­ti sees primært i forbindelse med lever­anser fra indus­trielle virk­somheter hvor kjøper ønsker å sikre tilbake­be­tal­ing av forskud­ds­be­talinger der­som virk­somheten ikke kan levere det avtalte.

Forskud­ds­garantier sees også i forbindelse med bygge­pros­jek­ter hvor det inngår lev­er­ing av mate­ri­aler. Her kan du som byggherre/kjøper sikre deg at du får eventuelle forskud­ds­be­talinger tilbake der­som entreprenøren/leverandøren ikke kan opp­fylle sin lev­er­ings­for­p­lik­telse i hen­hold til kon­trak­ten. Stør­relsen på en forskud­ds­garan­ti svar­er nor­malt til det forskud­ds­be­talte beløp, og garantien utløper nor­malt når det kon­trak­tsmes­sige arbei­det er over­lev­ert.

Leveransegarantier

Lever­ansegarantier sees særlig innen­for indus­trisek­toren. En lever­ansegaran­ti dekker kjøperens tap der­som leverandøren mis­lighold­er de kon­trak­tsmes­sige for­p­lik­telser enten ved konkurs eller man­gel­full lev­er­ing. Garantien dekker fer­digstil­lelse og/eller utbedring av man­gler. Garan­tibeløpet utgjør typisk 10–20% av kon­trak­t­sum­men og utløper typisk 1 år efter kon­trak­tmes­sig lev­er­ing.

Anbudsgarantier

En prek­val­i­fikasjon­serk­læring er en bekref­telse på at vi har et samar­beid med deg og at det på nåværende tid­spunkt er etablert en garan­ti­ramme som kan dekke behovet for garantier.

Tilbudsgarantier

Ønsker du å gi tilbud på et pros­jekt, kan du bli bedt om å stille garan­ti over­for byg­gher­ren, sam­tidig som du lev­er­er tilbudet, dette kalles tilbuds­garan­ti eller et bindende tilsagn.

Tilbuds­garantien sikr­er at du kan over­holde dine for­p­lik­telser som tilbuds­giv­er, og at du kan utføre arbei­det i hen­hold til ditt tilbud og kan stille de nød­vendi­ge garantier der­som du vin­ner kon­trak­ten.

Når kon­trak­ten er sign­ert erstattes ofte tilbuds­garantien av en fullførelses- og rekla­masjon­s­garan­ti.

Tollgarantier

En toll­gar­an­ti er en betal­ings­garan­ti som fun­ger­er som sikker­het for betal­ing av toll og avgifter ved han­del med land uten­for EU, f.eks. ved import og eksport av avgifts­be­lagte var­er. Toll­gar­antien stilles over­for Skat­tee­tat­en og stilles til sikker­het for at du betaler skat­ter og avgifter i hen­hold til lov­givnin­gen.

Husleiegarantier

Husle­ie­garantier sikr­er en utleier inn­be­tal­ing av husleie for en gitt peri­ode som er avtalt i den under­liggende leiekon­trakt. Husle­ie­garantier vil kunne komme til utbe­tal­ing i til­felle lei­etak­er ikke kan betale den avtalte husleie, for eksem­pel på grunn av konkurs eller betal­ing­sprob­le­mer.