Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Garantiforsikring for internasjonale virksomheter

Vi hjelper gjerne med garantiforsikring for internasjonale virksomheter

Har du for­ret­ningsen­heter i flere land og har bruk for å stille garantier i disse lan­dene, så kan vi til­by deg en garan­ti­ramme, som dekker alle land og alle for­ret­ningsen­heter i kon­ser­net. Vi har mange års erfar­ing med råd­givn­ing av inter­nasjonale virk­somheter.

Våre garantier aksepteres i de fleste land

Vi kan utst­ede garantier i hele Europa og kan der­for raskt hjelpe deg. Har du bruk for garan­tifor­sikring i land uten­for Europa, kan vi også være behjelpelige med det.

Vi sikrer at du har full oversikt

Hvis du inngår en avtale med Tryg Garan­ti, får du en fast ram­meav­tale som du kan trekke på. Du vil der­for alltid vite om det er plass til nye garantier under din ramme. Sam­tidig belaster du ikke ditt banken­gas­je­ment.

Tryg Garan­ti har den mest flek­si­ble garan­tiløs­nin­gen på markedet — vi kan håndtere store mengder stan­dard garantier. Med Tryg Garanti‘s online sys­tem POM­net får du fullt over­sikt over hele kon­ser­nets utnyt­telse med spe­si­fikasjon for hver enkelt for­ret­ningsen­het.

Med POM­net får du også:

  • mulighet for å kon­trollere indi­vidu­elle full­mak­ts­forhold i forbindelse med bestill­ing av garantier.
  • du kan velge mel­lom sen­tral eller desen­tral fak­turering
  • fler­språk­lig online løs­ning til bestill­ing og admin­is­trasjon av garantier (dan­sk, engel­sk, tysk, norsk, sven­sk, fin­sk)
  • elek­tro­n­isk spe­si­fikasjon av fak­tu­raer

Du kan lese mere om vår online løs­ning her.

Få en skreddersydd internasjonal løsning

Har din virk­somhet behov for en garan­tiløs­ning som omfat­ter for­ret­ningsen­heter i flere land, kon­takt oss for nærmere infor­masjon på tlf. 23 29 84 80. Du kan også kon­tak­te oss via vår kon­tak­tsskje­ma.