Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Signatur

Vi underskriver med digital signatur

I Tryg Garan­ti utst­ed­er vi som hov­e­dregel ikke garantier med orig­i­nal under­skrift. I stedet er garantier sign­ert med både en skan­net under­skrift og en dig­i­tal sig­natur.

Hva er digital signatur?

En dig­i­tal sig­natur er det samme som en elek­tro­n­isk under­skrift. Den dig­i­tale under­skriften er din sikker­het for at din garan­ti er under­skrevet av Tryg Garan­ti.

Når du mot­tar garan­ti­doku­menter fra Tryg Garan­ti, som er sign­ert med en dig­i­tal under­skrift, kan du der­for være sikker på at doku­mentet er utst­edt av oss.

Hvordan virker det?

Som en del av den automa­tiske utst­edelsesprosedyre i Tryg Garanti‘s online kun­desys­tem POM­net utst­edes garan­ti­doku­menter i dag utelukkende som PDF-fil­er. Det betyr at det ikke lenger finnes fysiske kopi­er av de enkelte garan­ti­doku­menter.

Hver garan­ti er sign­ert med skannede under­skrifter som har samme gyldighet som den orig­i­nale under­skrift. I til­legg til den skannede under­skriften er PDF garantier også sign­ert med dig­i­tal elek­tro­n­isk under­skrift som ver­i­fis­er­er at PDF doku­mentet er utar­bei­det av oss. Den dig­i­tale sig­na­turen gjelder også når doku­mentet videre­sendes med e-post.

Vi anbe­faler der­for at du alltid videre­sender ditt garan­ti­doku­ment til samar­bei­dspart­nere via e-post. På denne måten får de umid­del­bart bekreftet doku­mentets gyldighet.

Du kan lese mer om dig­i­tal sig­natur på Entrust som er vår ser­ti­fis­er­ingstil­by­der.

Hvorfor bruker Tryg Garanti digital signatur?

Vi ønsker at våre kun­der kan få utst­edt garantier så enkelt og hur­tig som mulig. Det sikr­er vi oss blant annet ved at alle kun­der har full adgang til vår online sys­tem POM­net. Her kan de få over­sikt over deres porte­føl­je, bestille og endre garantier samt se deres garan­ti­doku­menter. Ved kun å utst­ede og under­skrive garan­ti­doku­mentene i elek­tro­n­isk form, kan vi gjøre utst­edelsespros­essen kor­tere. Vi hjelper på denne måten våre kun­der til en enklere kom­mu­nikasjon i forhold til deres for­ret­nings­forbindelser.

Vil du høre mere om hva vi kan til­by og hvor­dan POM­net virk­er, så kon­takt oss på tlf. 23 29 84 80.