Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

MonitorFlex

Mon­i­tor­Flex er et tilbud til deg som allerede har teg­net en kred­it­tfor­sikring hos Tryg Garan­ti og som ønsker å oppret­tholde deknin­gen for en deb­itor som vi nor­malt ville si opp deknin­gen for på grunn av forverrede økonomiske forhold.

Når bør jeg vurdere MonitorFlex-dekning?

Hvis den økonomiske situ­asjo­nen til en av deb­itorene dine utvikler seg i neg­a­tiv ret­ning, kan det være aktuelt å vur­dere en Mon­i­tor­Flex-dekn­ing.

En neg­a­tiv utvikling i en deb­itors økonomiske forhold vil med­føre at deknin­gen blir redusert eller full­s­tendig slet­tet for frem­tidi­ge lever­anser.

Hvis kun­den er vik­tig for deg og du ønsker å oppret­tholde deknin­gen, kan vi i noen til­feller til­by å gjøre dette mot ekstra betal­ing ifølge Mon­i­tor­Flex-ord­nin­gen.

Hvordan søker jeg?

Du trenger bare kon­tak­te Tryg Garan­ti. Kon­tak­top­plysnin­gene finner du i meldin­gen som vi har sendt deg per e-post. Vi vur­der­er deretter om vi kan oppret­tholde deknin­gen, og der­som det er mulig, i så fall til hvilken pris. I noen til­feller kan redusert dekn­ing­spros­ent være en forut­set­ning for fort­satt dekn­ing.

Hvis du takker ja til tilbudet, vil vi innkreve pre­mien for Mon­i­tor­Flex-deknin­gen sep­a­rat og kvar­talsvis på forskudd. Pre­mien bereg­nes på bak­grunn av dekn­ingssum­men.

Liten skrift
Hvis din kun­des situ­asjon forver­res ytterligere, for­be­hold­er vi oss imi­dler­tid likev­el ret­ten til å slette deknin­gen selv om du tidligere har fått en Mon­i­tor­Flex-dekn­ing for kun­den. Du vil få fem dagers for­varsel slik at du får tid til å finne alter­na­tive løs­ninger med kun­den eller komme deg full­s­tendig ut av samar­bei­det. Tryg Garan­ti tilbake­be­taler naturligvis for mye inn­be­talt pre­mie i disse til­fel­lene.

Mon­i­tor­Flex åpn­er muligheten for et smidi­gere samar­beid med kun­dene – også i peri­oder der økonomien kan være anstrengt.

Flere opplysninger om Mon­i­tor­Flex får du ved å kon­tak­te din nåværende kun­dekon­takt eller hov­ed­kon­toret på tele­fon 23 29 84 80.

Du kan også laste ned pro­duk­t­bladet her.