Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Garantiforsikring i Norge

Tryg Garanti har lang erfaring innen garantiforsikring i Norge

Vi kan gi deg kval­i­fis­ert råd­givn­ing vedrørende garan­tifor­sikring i Norge og utlandet.

Vi tilbyr både skred­der­sy­dde og stan­dard løs­ninger og vi gjør vårt beste for å imøtekomme de behov din virk­somhet har.

Hvorfor skal jeg bruke garantiforsikring?

Når du inngår avtale om et nytt pros­jekt eller får en ny ordre, vil du ofte bli bedt om å stille en garan­ti som skal sikre din samar­bei­dspart­ner om at du kan leve opp til dine kon­trak­tsmes­sige for­p­lik­telser. I mange til­feller vil du kun få pros­jek­tet der­som du kan stille en garan­ti for at du kan opp­fylle kon­trak­ten.

Det er der­for vik­tig at du — allerede innen du går i gang med et pros­jekt — har sikret deg, at du rent fak­tisk kan stille en slik garan­ti. Tryg Garan­ti kan til­by deg å stille garantien på dine veg­ne. Det betyr at vi inntr­er i kun­de­forhold­et som tred­jepart og garan­ter­er over­for din samar­bei­dspart­ner at du kan opp­fylle dine kon­trak­ts­for­p­lik­telser.

Hvis du inngår en avtale med Tryg Garan­ti får du en fast ram­meav­tale som du kan trekke på. Du vil der­for alltid vite om der er plass til nye garantier under din ramme. Sam­tidig belaster du ikke ditt banken­gas­je­ment.

Tryg Garan­ti kan hjelpe deg med flere forskjel­lige typer garantier, både innen­for bygge­bran­sjen, den ordre-pro­duserende indus­tri, og over­for offentlige insti­tusjon­er. Du kan lese mer om de enkelte typer her.

POMnet — Tryg Garantis selvbetjeningssystem

Er du kunde hos Tryg Garan­ti, har du adgang til markedets beste onlineløs­ning. POM­net gir deg full over­sikt over din garan­tiporte­føl­je døgnet rundt.

Kontakt oss for mer informasjon om garantiforsikring i Norge

Vil du drøfte ditt garan­tibehov, eller høre mer om vår unike onlineløs­ning, kon­takt oss på tlf. 23 29 84 80. Du er også velkom­men til å skrive til oss via vårt kon­tak­tss­je­ma.