Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Kredittforsikring

– fordi kunder ikke alltid kan betale deres regninger

Kred­it­tfor­sikring er en effek­tiv måte å sikre deg mot tap på dine deb­itor­er. Tryg Garanti‘s kred­it­tfor­sikring er med på å skape ver­di for deg og din bedrift og hjelper deg med å få over­sikt over kred­it­trisikoen på dine deb­itor­er.

Hva er kredittforsikring?

En kred­it­tfor­sikring for­sikr­er deg mot å tape penger på utestående hos kun­der som går konkurs eller av annen grunn ikke kan betale det du har tilgo­de hos dem. For­sikrin­gen kalles også deb­itor­for­sikring.

Hvor brukes kredittforsikring?

For­sikrin­gen er spe­sielt ret­tet mot yrkes­bedrifter — både store og små. Den kan være med å sikre din lik­viditet, øke din kred­ittverdighet og mål­rette ditt salg mot lønn­somme kun­der. Du kan lese mer om vårt pro­dukt Monitor90, som sikr­er deg opp til 90% av ditt tap.

Hvorfor skal du sikre deg?

Mange bedrifter synes de kjen­ner deres kun­der rik­tig godt – kan­skje har de han­dlet med de samme kun­der i mange år og er trygge med samar­bei­det. Erfarin­gen vis­er imi­dler­tid at 80 % av alle tap kom­mer fra kun­der som har han­dlet med virk­somheten lenge. Der­for er det vik­tig å løpende sjekke opp deres kred­ittverdighet – også selv om du synes du kjen­ner dem.

Der er mange para­me­tere som kan ha inn­fly­telse på dine kun­ders kred­ittverdighet. De kan for eksem­pel han­dle med samar­bei­dspart­nere i andre land hvor markedet er knapt så pos­i­tivt, og hvor din kun­des kun­der går konkurs eller har vanske­ligheter med å betale. Det påvirk­er i første omgang din kunde, men det kan også lett komme til å påvirke deg. I første omgang kan det være med­virk­ende til en neg­a­tiv økonomisk utvikling som forver­rer din kun­des kred­it­tk­valitet og dermed hans betal­ing­sevne.

Med en kred­it­tfor­sikring sikr­er du din bedrift mot å komme i klemme og du får en rekke fordel­er som kan være med til å gi deg tryg­ghet i hverda­gen.

Les mere om våre kred­it­tfor­sikring­spro­duk­ter Monitor90 og Mon­i­tor­Flex.