Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Bli kunde

Bli kunde hos Tryg Garanti — vi er din foretrukne garantipartner

Tryg Garan­ti er nor­dens største leverandør av garan­tifor­sikring med kon­tor­er i Dan­mark, Norge, Sverige og Fin­land. Tryg Garan­ti har mange års erfar­ing med garan­tifor­sikring, såv­el lokalt som inter­nasjon­alt.

Tryg Garan­ti tar utgangspunkt i dine behov og tilbyr både skred­der­sy­dde løs­ninger og stan­dard løs­ninger. Som kunde i Tryg Garan­ti kan du dra fordel av vår eksper­tise innen­for garan­tifor­sikring — det gjelder lokalt så vel som inter­nasjon­alt.

Dine fordeler med garantiforsikring fra Tryg Garanti

- Fast rammeavtale

Når du inngår et samar­beid med Tryg Garan­ti, får du en ram­meav­tale med et avtalt mak­si­mums­beløp. Ram­meav­tal­en gir deg mulighet for løpende å utst­ede avtalte garantier opp til ram­mens mak­si­mum.

- Fast pris

Du betaler en fast pre­mie for dine garantier. Prisen kan variere i forhold til den enkelte type garan­ti, men vil være avtalt på forhånd i din kon­trakt.

- Fast kontaktperson og profesjonell rådgivning

Vi pri­or­iter­er å være tett på våre kun­der, så vi best mulig kan råd­gi din virk­somhet om garan­tifor­sikring. Der­for får du en fast kon­tak­t­per­son i Tryg Garan­ti, som vil kjenne deg og din for­ret­ning. På denne måten sikr­er vi, at du får pro­fesjonell råd­givn­ing hele veien igjen­nom.

- Adgang til markedets beste online løsning

Vi tilby­der deg markedets beste online løs­ning — POM­net — som gir deg full over­sikt over din garan­tiporte­føl­je døgnet rundt.

Du kan bestille garantier online og få dem utst­edt innen få min­ut­ter. Som en del av den automa­tiske udst­edelsesprosedyre utst­edes garan­ti­doku­menter utelukkende som PDF-fil­er, som er sign­ert med dig­i­tal under­skrift. Det betyr at du umid­del­bart etter utst­edelsen kan sende garantien videre til for­ret­ningspart­ner i en mail. Det foren­kler saks­gan­gen og min­imer­er tids­for­bruket.

Har du behov for garantiforsikring?

Har du behov for garan­tifor­sikring og vil du drøfte ditt garan­tibehov med oss eller høre mer om vår flek­si­ble online løs­ning, så kon­takt oss på tlf. 23 29 84 80 eller skriv til os her.