Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Bli kunde

Bli kunde hos Tryg Garanti — vi er din foretrukne partner til kredittforsikring

Tryg Garan­ti er en av Nor­dens største leverandør­er av kred­it­tfor­sikring med kon­tor­er i Dan­mark, Norge, Sverige og Fin­land. Tryg Garan­ti har mange års erfar­ing med kred­it­tfor­sikring i både inn- og utland.

Tryg Garan­ti tar utgangspunkt i dine behov og tilbyr både skred­der­sy­dde løs­ninger og stan­dard løs­ninger. Som kunde i Tryg Garan­ti kan du dra fordel av vår eksper­tise — det gjelder lokalt såv­el som inter­nasjon­alt.

Dine fordeler med kredittforsikring fra Tryg Garanti

  • Du får dekket opp til 90% av ditt tap på utestående for­dringer
  • Du får løpende overb­likk over kred­it­trisikoen på dine kun­der
  • Din lik­viditet sikres, for­di vi utbe­taler erstat­ning kun 15 dager etter din kun­des konkurs
  • Du får økt kred­ittverdighet i banken, for­di risikoen for tap på deb­itor­er fjernes
  • Du spar­er tid og ressurs­er, for­di vi tar oss av inkas­so­pros­essen
  • Du får effek­tiv kon­troll over nysalg, for­di vi tilbyr full­mak­ts styrt god­kjen­nelse av nye deb­itor­er

- Fast kontaktperson og profesjonell rådgivning

Vi pri­or­iter­er å være tett på våre kun­der, så vi best mulig kan råd­give din virk­somhet om kred­it­tfor­sikring. Der­for får du en fast kon­tak­t­per­son i Tryg Garan­ti, som vil kjenne deg og din for­ret­ning. På denne måten sikr­er vi, at du får pro­fesjonell råd­givn­ing hele veien igjen­nom.

- Adgang til markedets beste online løsning

Vi tilbyr deg markedets mest bruk­er­vennlige online løs­ning — POM­net — som gir deg full over­sikt over dine dekninger døgnet rundt.

Her kan du søke om for­sikrings­dekn­ing på den enkelte kunde både i Norge og i resten av ver­den. Anmod­nin­gen sender du via sys­temet og når vi har laget en kred­ittvur­der­ing på kun­den, melder vi tilbake til deg på email.

Enkelt og flek­si­belt!

Last ned fak­tablad på vår kred­it­tfor­sikring Monitor90.

Har du behov for kredittforsikring?

Har du behov for kred­it­tfor­sikring og vil du drøfte ditt behov med oss eller høre mer om vår flek­si­ble online løs­ning, så ring til oss på tlf. 23 29 84 80 eller skriv til oss her.