Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Om oss

Tryg Garanti er spesialister i garantiforsikring og kredittforsikring

Tryg Garan­ti er nor­dens største leverandør av garan­tifor­sikring og spe­sial­is­ter i kred­it­tfor­sikring. Vi har kon­tor­er i Dan­mark, Norge, Sverige og Fin­land. I Sverige finnes vi under navnet Mod­er­na Garan­ti.

Vi utst­ed­er alle for­mer for garantier innen­for bygg- og anleg­gs­bran­sjen og den ordrepro­duserende indus­tri. Vi utst­ed­er også garantier over­for offentlige myn­digheter, herun­der EU-direk­toratet. Du kan lese mere om garan­tifor­sikring her.

Våre kred­it­tfor­sikring­steam tilbyr whole-turnover dekninger for alle typer virk­somheter i Nor­den — også til eksportvirk­somheter. Du kan lese mere om kred­it­for­sikring her.

En del av Tryg familien

Vi er en del av Tryg — den nest største for­sikrings­grup­pen i Nor­den. Tryg er notert på Nas­daq OMX Copen­hagen. Trygs hov­edeier er Trygheds­Grup­pen, som også står bak Tryg­Fonden. Trygheds­Grup­pen, Tryg­Fonden og Tryg utgjør tilsam­men Tryg-fam­i­lien.

Du er med på å redde liv

I Tryg-fam­i­lien arbei­der vi hver dag for at gjøre nord­menns hverdag tryg­gere. Det gjør vi blant annet gjen­nom Tryg­Fonds all­men­nyt­tige arbeid. Du kan lese mer om fondets arbeid her. Kan­skje har du red­det liv uten å vite det!

Vi er både lokale og internasjonale

Uansett om du utelukkende gjør for­ret­ning i Norge eller om du er inter­nasjon­alt ori­en­tert, kan vi hjelpe deg — både med garan­tifor­sikring og med kred­it­tfor­sikring.

Har du for­ret­ningsen­heter i flere land og har bruk for å stille garantier i disse lan­dene, kan vi til­by deg en garan­ti­ramme som dekker alle land og alle for­ret­ningsen­heter i kon­ser­net.

Vi er medlem av den inter­nasjonale kred­itt og garan­tior­gan­isas­jon, Inter­na­tion­al Cred­it Insur­ance & Sure­ty Asso­ci­a­tion, ICISA , hvilket sikr­er et vidt for­grenet samar­beid med andre førende ekspert­er innen­for garan­tifor­sikring, såv­el i Europa som i resten av ver­den. Dette samar­bei­det gir oss sam­tidig mulighet for å støtte norske virk­somheters aktiviteter i utlandet.